ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
 

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამა

საქსაქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა და სწორედ ამიტომ 2015 წელს, პირველად საქართველოში, დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად სახელმწიფო ბიუჯეტში გამოიყო თანხა 400 000 ლარის ოდენობით.

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადააადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ აღნიშნული თანხა გასცა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე სარეინტეგრაციო პროგრამების განსახორციელებლად. რეინტეგრაციის პროგრამების ამ მიმართულებით განხორციელება ორ მნიშნელოვან მიზანს ემსახურება: უპირველეს ყოვლისა, ეს არის სამშობლოში დაბრუნებული მოქალაქეების ღირსეული რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. ამასთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ რეინტეგრაციის პროგრამების განხორციელება ხელს შეუწყობს როგორც პროგრამის გამჭვირვალობას, ასევე რეინტეგრაციის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო სექტორის გაძლიერებასა და განვითარებას.

აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულია სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის შემდეგი სერვისების მიწოდება:

·         სოციალური პროექტების დაფინანსება;

·         დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;

·         პროფესიული სწავლება;

·         ანაზღაურებადი სტაჟირება

·         სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება;

·         იურიდიული დახმარება;

·         საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის პროგრამების დაფინანსება.

აღნიშნული პროგრამის სამიზნე ჯგუფში მოიაზრებიან საქართველოს მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არმქონე პირები (საქართველოს მუდმივი ბინადრობის ნებართვით), რომლებიც:

·         საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ ერთ წელზე მეტი ვადით არალეგალურად ან საზღვარგარეთ ჰქონდათ განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდნენ ჰუმანიტარული სტატუსით;

·         რეინტეგრაციის პროგრამაში ჩაერთვებიან სამშობლოში დაბრუნებიდან 1 წლის განმავლობაში.

აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული მიმართულება თავის მხრივ ფარავს ქ. თბილისს, ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებს. დანარჩენ რეგიონებში ამჟამად მიმდინარეობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეინტეგრაციის პროგრამა. სახელმწიფოს და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს იდენტური რეინტეგრაციის დახმარებები ეწევათ.

სახელმწიფო სარეინტგრაციო პროგრამაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებია:

·         ა(ა)იპ მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანება;

·         ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი;

·         ა(ა)იპ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი";

·         ა(ა)იპ დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი;

·         ა(ა)იპ ახალგაზრდა ადვოკატები;

·         ა(ა)იპ ვიპიარ ჯგუფი.

 

 

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:

ტელ:                 (+995) 32 243 11 00

                          (+995) 32 231 13 37

ელ. ფოსტა:        reintegration@mra.gov.ge

მისამართი:         თამარაშვილის ქ. 15ა, 0177, თბილისი, საქართველო

ვებ-გვერი:          WWW.MRA.GOV.GE

 

 

 

შვეიცარიის კონფედერაციაში მოქმედი საქართველოს მოქალაქეთა ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროცესის მხარდამჭერი ორგანიზაცია:

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია  http://www.ch.iom.int/de/iom-bern

მისამართი: Thunstrasse 11, 3005 Bern

ტელეფონი:  031 350 82 11

 

 საინფორმაციო ბროშურა

 

 

http://mra.gov.ge/res/docs/2015090912412784290.pdfართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამა"

 

 

 

„საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამა

 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 2017 წლიდან ახორციელებს „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამას.

 

პროგრამის მიზანია ემიგრაციაში არალეგალურად მყოფი სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის წარმატებით უზრუნველსაყოფად, ისეთი სერვისების შექმნა და განვითარება, რომლებიც აღნიშნული ჯგუფის წარმომადგენლებს დაეხმარება საზოგადოებაში ხელახალი ინტეგრაციის პროცესში მათ წინაშე წარმოშობილი სირთულეების დაძლევაში, რაც დაკავშირებულია როგორც ჯანმრთელობასთან და სამშობლოში იძულებით დაბრუნებისგან გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან, ისე დასაქმებისა და თვითდასაქმების შესაძლებლობებთან თუ შემოსავლის წყაროს არარსებობასთან.

 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არმქონე პირები (საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ნებართვით), რომლებიც:

·      საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ ერთ წელზე მეტი ვადით არალეგალურად, ან საზღვარგარეთ ჰქონდათ განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდნენ თავშესაფრით;

·      სამშობლოში დაბრუნებიდან 1 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდებიან „საქართველოში

·      დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის

·      მიზნით.

 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებისთვის გათვალისწინებული სერვისებია:

·      სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების დაფინანსება (მათ შორის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია), რომელიც 1 000 ლარის ფარგლებში ფინანსდება სერვისით უზრუნველყოფილია მწვავე, ქრონიკული, სიცოცხლისთვის საშიში დაავადების მქონე პირებისთვის საჭირო დიაგნოსტიკა. საჭიროების შემთხვევაში, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დაფინანსება და სათანადო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სერვისი ასევე მოიცავს ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციას.

·      ბენეფიციართა შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობისთვის სოციალური პროექტების დაფინანსება 4 000 ლარის ფარგლებში

·      დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში საზღვარგარეთ არალეგალურად მყოფი ემიგრანტების დაბრუნებისთანავე, აეროპორტში სამინისტროს წარმომადგენლების მიერ გამოკვეთილი საჭიროებების შემთხვევაში ხდება ბენეფიციარის დროებითი განთავსების უზრუნველყოფა არაუმეტეს 4 ღამით.

 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ბენეფიციარების ჩართვის ხელშეწყობა 2017 წლის სახელმწიფო სარეინტეგრაციო პროგრამის განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებია:

·      ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი;

·      ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“;

·      ა(ა)იპ ფონდი „აფხაზინტერკონტი“

·      ა(ა)იპ „წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის

·      ცენტრი - ბათუმი“;

·      ა(ა)იპ „კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი“

 

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამასთან

დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია:

ტელეფონი: (+995) 32 243 11 00; (+995) 32 231 13 37

ელ. ფოსტა: reintegration@mra.gov.ge

მისამართი: თამარაშვილის ქ. 15ა, 0177, თბილისი, საქართველო

 

ვებ-გვერდი: www.mra.gov.ge

 
 
კვ ორ სა ოთ ხუ პა შა
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
საავტორო უფლებები დაცულია © 2005-2009 | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დამზდებულია ITDC–ის მიერ